MOSES EN AKHENATEN

Akhenaten (Amenhotep IV)

In de speurtocht naar de oorsprong van het Oude Testament en het ontstaan van het Hebreeuwse volk en de Joodse religie, moet vaak worden gegraven in de zandwoestijnen van Egypte en Mesopothamië. Deze twee bakermatten van de beschaving zijn gigantische bergplaatsen van schatten der oudheid, waar de moderne Westerse mens nog maar nauwelijks aan heeft geroken. De moderne mens heeft een beperkt en vooral selectief geheugen en wordt voortdurend een handje geholpen door religie, fabels, vertellingen en soms ook ronduit bedriegerij en misleiding.

De Westerse maatschappij is gegrondvest op het Christendom, een Romeins imperialistsiche voortzetting van verschillende religies, maar met name gebaseerd op het Oude Testament en de Pentateuch geschreven door Moses, een ingewijde in de monotheïstische leer. Er is voor Moses geen historische verificatie te vinden, behalve als men de historische feiten van het Oude Egypte in een bepaalde context plaatst.

Hieronder het verhaal van Akhenaten, de grondlegger in het Oude Egypte van de eerste monotheïstische godsdienst, waarbij de Zonnegod Aten als enige godheid aanbeden en gediend mag worden, want deze god is een naijverig god, die geen concurrentie toestaat. Akhenaten was er heilig van overtuigd en naar we zullen zien niet verwonderlijk, want hij had het systeem zelf bedacht en geperfectioneerd.

Gebaseerd op de boeken van de in Caïro geboren Ahmed Osman, historicus, onderzoeker en auteur van onder anderen “Moses: Pharaoh of Egypt (1990), hieronder het historisch verifieëerbare geschiedenis van Akhenaten,Nefertiti, Tutankhamun in het Oude Egypte, bakermat van het Christendom.

De eerste monotheïst

Akhenaten kan worden beschouwd als de meest raadselachtige maar tevens ook de meest interessante van de farao’s van Egypte. Hij veroorzaakte een religieuze revolutie, maar ook een omwenteling in de contemporaire filosofie, kunst en cultuur. Dit alles resulteerde in de eerste monotheïstische godsdienst.

Sigmund Freud schreef in zijn boek “Moses en Monotheïsme” uit 1939, dat de bijbelse Moses een medewerker aan het hof van farao Akhenaten is geweest, aanhanger van de Aten-religie. Na de dood van Akhenaten zou, volgens Freud, Moses het Israelitische volk uit het land Goshen hebben geselecteerd als het “uitverkoren volk”, hen uit Egypte gebracht hebben (de Exodus) en hen de principes van de leer van Akhenaten hebben bijgebracht.  Toen moderne archeologen in de ruines van Tell-el-Amarna de vreemde rotstekeningen van Akhenaten ontdekten, schiep dit grote verwarring. Sommigen dachten dat hij een vrouw was, die als koning was vermomd. Later in de twintigste eeuw, toen Amarna geheel was blootgelegd, werd Akhenaten een interessant onderzoeksobject voor Egyptologen, die hem begonnen te zien als een visionair humanist en de grondlegger van het monotheïsme.

In de zoektocht om Freud’s theorie te bevestigen door middel van historische en archeologische bevindingen kan men de conclusie trekken dat Moses niemand minder dan Akhenaten zelf is. De zoon van Amenhotep III en koningin Tiye – de dochter van Yuya, die kan worden geïdentificeerd als de man die in de bijbel Jozef wordt genoemd. Akhnaten had dus een Egyptische vader en een Israelitische moeder. Yuya was door de farao Thutmosis IV aangesteld als verantwoordelijke voor ’s  konings paardenstal en plaatsvervangend commandant van de koninklijke cavalerie. Amenhotep III trouwde zijn 3-jarige zuster Sitamun, toen hij de troon besteeg. Maar na twee jaar besloot hij de dochter van Yuya te trouwen, de genoemde Tiye, die uiteindelijk zijn koningin werd. De oude Egyptische traditie schreef voor, dat een farao met zoveel vrouwen kon trouwen als hij wilde, maar dat de legale troonopvolger steeds moest afstammen uit het huwelijk van broeder en zuster. De bruidsschat die Amenhotep III aan zijn vrouw schonk, was de vestingstad Zarw, gelegen in het gebied in de noordelijke Sinaï, wat nu Kantara wordt genoemd. Kantara was in de oudheid de hoofdstad van het land Goshen. Er werd daar voor Tiye een zomerpaleis gebouwd.

De geboorte van Moses

Amenhotep IV, later bekend als Akhenaten werd geboren in het 12e jaar van Amenhotep III’s heerschappij, te weten 1.394 BC in het zomerpaleis Zarw in de noordelijke Sinaï. In tegenstelling tot het bijbelse verhaal werd Moses geboren in het paleis van de farao, als zoon van de farao. Zijn moeder, koningin Tiye had ook een oudere zoon, Tuthmosis, die vlak voor de geboorte van zijn jongere broer kwam te overlijden. Er wordt algemeen aangenomen, dat Tuthmosis is grootgebracht en voorbereid op het koningschap in Memphis, op mysterieuze wijze is verdwenen en hoogstwaarschijnlijk gekidnapped en omgebracht door de Amun priesters. Omdat Tuye vreesde voor het leven van haar zoontje, is deze voor de veiligheid de stad uitgesmokkeld naar haar familie in het land Goshen.

Nefertiti

De reden waarom de Amun priesters zo vijandig ten opzichte van de jonge prins stonden, moet gezocht worden in het feit dat zijn moeder, een Israelitische, geen rechten op de troon kon laten gelden. Immers, wanneer haar zoon de troon zou bestijgen, dan zou een geheel nieuwe dynastie over Egypte gaan heersen, die de staatsgod Amun vreemd zou zijn. Een niet-Amunitische dynastieke familie die over het land zou heersen, was de religieuze elite een gruwel. Gedurende zijn jeugdjaren werd de jonge Akhenaten dus door zijn moeder bij de koninklijke entourage in Memphis en Thebes weggehouden. Hij werd opgevoed in Zarw, door de schoonzuster van de koningin, die getrouwd was met Tiye’s jongste broer, Generaal Aye. Later werd Akhenaten naar Heliopolis gebracht, om te worden opgeleid door  Anen, de priester van de Egyptische Zonnegod Ra. Deze hogepriesetr Anen was een oudere broer van koningin Tiye. Akhenaten kwam voor het eerst in zijn leven in Thebes, toen hij zestien jaar oud was. Daar ontmoette hij Nefertiti, zijn half-zuster, de dochter van Sitamun. Akhenaten werd ter plekke verliefd op haar en de ralatie werd door zijn moeder gestimuleerd, omdat zij zich realiseerde, dat een huwelijk met een erfgenaam de enige mogelijkheid was voor haar zoon zijn vader op te volgen.

Akhenaten als mede-bestuurder

Nadat Akhenaten met Nefertiti was getrouwd, besloot Amenhotep III, hun beider vader, en  tot ontzetting van de Amun-clerus hem grote bevoegdheden te geven. Het conflict tussen de farao en de Amun-clerus bestond al sinds de dag dat de farao met Tiye was getrouwd, de Israelitische dochter van Yuya en Tuya. Gedurende de heerschappij van Akhenaten was Nefertiti voortdurend in haar man’s gezelschap, waarvan vele beeltenissen getuigen. Maar de vijandigheid jegens de troonopvolger bleef bestaan. Het feit dat Akhenaten door zijn vader bestuurlijke bevoegdheden werd gegeven, bracht de Amun-clerus ertoe, hem openlijk uit te dagen en zijn heerschappij ter discussie te stellen.

De reactie van Akhenaten op deze weerstand was verbluffend provocerend, doordat hij ter ere van zijn god Aten tempels in drie grote steden liet bouwen. De eerste binnen het Karnak-complex, de tweede in Luxor aan de oever van de Nijl en de derde in Memphis. Akhenaten minachtte de Amun-priesters, door ze tijdens allerlei festiviteiten en officiele gelegenheden buiten te sluiten. Tijdens de oogstfeesten ter ere van zijn god Aten, verbande hij bovendien alle andere godheden. Na vijf jaar brak hij met allerlei oude tradities en begon zichzelf Akhen-Aten te noemen, ter ere van zijn enige god Aten. Door het Egyptische establishment werd echter Aten gezien als een concurrent van de staatsgod Amun en dit wekte grote weerstand op. In dat gespannen klimaat probeerde koningin Tiye een compromis te bewerkstelligen, door haar zoon te bewegen een nieuwe hoofdstad te bouwen in Midden-Egypte, Amarna aan de oostelijke Nijloever.

Amarna

Toen Akhenaten uit Thebes was verdwenen, kalmeerde de situatie enigszins, doordat Amenhotep III nu alleen als heerser van zijn land was overgebleven. Tijdens het vierde jaar van zijn regentschap begon de bouw van de stad, waar vier jaar over is gedaan. In een bepaald segment van de stad bouwde hij zijn hoofdzetel, genaamd Akhetaten – de horizon van Aten – alwaar hij en zijn volgelingen vrij zouden zijn om hun erediensten uit te voeren. Akhetaten was een schoolvoorbeeld van schitterende architectuur en harmonie. De straten waren parallel met de Nijl aangelegd, de hoofdstraat werd de Koning’s Weg genoemd. Deze verbond de prominente gebouwen met elkaar, zoals het koninklijk paleis annex de tempel van Aten, waar Akhenaten zich met zijn familie had gevestigd.

Militaire staatsgreep

Toen Akhenaten 28 jaar oud was, overleed farao Amenhotep III en Akhenaten richtte direct een groot festijn ter ere van zijn aantreden als de nieuwe farao aan.  Buitenlandse missies uit Assyrië, Palestina, Nubië en de verschillende Mediterrane eilandenrijken, kwamen Akhenaten en Nefertiti geschenken brengen. Op dat moment besliste de farao, dat alle goden moesten worden afgeschaft, met uitzondering van de god Aten – Egypte moest een monteheïstische staat worden. Hij stuurde zijn troepen op pad om tempels te sluiten, de bezittingen van de Amun-clerus te confisqueren, de priesters te ontslaan en alleen de tempels ter ere van de zonnegod Aten intact te laten. Overal waar de namen en beeltenissen van de oude goden waren te vinden, moesten ze worden uitgewist, afgebroken, uitgeroeid door zijn leger eenheden. Het kon niet anders of deze gang van zaken moest grote weerstand tegen zijn toch al niet geaccepteerde regime opwekken, hetgeen ook gebeurde. Alle maatregelen die door Akhenaten werden uitgevaardigd, moesten door het leger worden uitgevoerd. Overal waar ambachtslieden met de ombouw van tempels aan de slag gingen werden ze bewaakt door legereenheden, ter bescherming tegen de bestaande leiding en de bevolking.

De vervolging en eliminatie van de oude goden viel slecht bij de grote meerderheid van de Egyptische bevolking én delen van het leger, die ook in de oude leer waren opgevoed en grootgebracht. Want ook de meeste militairen waren opgegroeid in de overtuiging van de oude gewoonten en religie, waar ze nu op een rabiate manier een einde aan moesten maken. Langzamerhand ontstond er een conflict tussen de farao en zijn militaire top. Het gevolg was de planning van een militaire staatsgreep door Seti, Horemheb en Pa-Ramses en zij begonnen hun troepen richting Amarna te dirigeren. Generaal Aye, zijn oom, adviseerde de farao af te treden om leger muiterij en een zekere burgeroorlog te voorkomen. Om de dynastie te redden moest zijn zoon Tutankhaten hem  opvolgen. Akhenaten gaf toe en trad af. Hij ging met Pa-Nehesy, de hogepriester van de zonnegod Aten-cultus naar Sarabit-el-Khadem in de Sinaï met een paar volgelingen. Zijn zoon werd farao in zijn plaats en veranderde zijn naam in Tutankh-Amun en herstelde de vroegere staatsgod Amun daarmee in ere. Hij zwoer echter zijn vader’s religieuze leer van Aten niet af.

Terug uit verbanning.

De naam Moses komt van het Egyptische woord ”mos”, hetgeen “kind” betekent. Maar het woord had ook een andere betekenis, namelijk “wettig erfgenaam”. Op het uitspreken van de naam Akhenaten na zijn abdicatie, stond de doodstraf. Dus werd er een soort code-naam bedacht: “Moses”.

Akhenaten/Moses woonde met zijn volgelingen in verbanning in de zuidelijke Sinaï gedurende vijfentwintig jaar. In deze tijd regeerden de farao’s Tutankhamun, Aye en Horemheb. Akhnaten woonde en leefde tussen de Midianieten (Shasu-stam), bedoeïnen waar hij een verbond mee sloot. Toen hij hoorde van de dood van Horemheb, besloot hij terug te keren en de macht terug te claimen.

In zijn bedoeïnen gewaad arriveerde hij met zijn volgelingen in de residentie-stad van Pa-Ramses in de stad Zarw, zijn geboorteplaats, die nu was omgebouwd tot een gevangenkamp voor zijn volgelingen. De reeds op leeftijd gekomen Pa-Ramses trof juist voorbereidingen tot het aanvaarden van de troon, toen Akhenaten/Moses plotseling voor hem stond. Pa-Ramses zou de 19e generatie Ramses-dynastie vertegenwoordigen, maar Akhenaten kwam echter de troon opeisen, tot zijn volledige verrassing.

Pa-Ramses

Hij besloot een raad van wijzen bij elkaar te roepen en die te laten beslissen wie de nieuwe farao zou worden. Tijdens die bijeenkomsten voerde Akhenaten met zijn koninklijke scepter occulte rituelen ten tonele, die alleen bij de koning van Egypte bekend konden worden geacht. Toen dat tot de raad van ouderen door was gedrongen, accepteerden zij Akhenaten als hun nieuwe heerser. Maar Pa-Ramses, die het ultieme bevel voerde over het leger saboteerde de beslissing en gebruikte zijn macht om met geweld de beslissing van de raad ongedaan te maken. Een militaire staatsgreep was het gevolg dus.

Het einde van Akhenaten

Generaal Pa-Ramses besteeg de troon als Ramses I, de eerste farao van de 19e dynastie. Ramses I zou maar twee jaar farao zijn. In het besef dat hij was afgedaan, trokken Akhenaten en zijn volgelingen van Egypte naar de Sinaï door de moeraslanden ten zuiden van Zarw en ten noorden van het Temsah meer. Een taktische route om de zwaarbewapende legers van de achtervolgende farao in problemen te brengen. Akhenaten trok naar het noorden door de woestijn en probeerde de stad Gaza in te nemen met zijn bedoeïnen leger samengesteld uit Midianieten, Israelieten en Egyptische volgelingen. De zoon van Ramses I, Seti I schoot de stad te hulp en versloeg het leger van Akhenaten, die daar waarschijnlijk gevangen is genomen en standrechtelijk geëxecuteerd door Seti I persoonlijk.

Het boek der doden

De oude Egyptenaren geloofden in reïncarnatie. Om hen te helpen in het dodenrijk, werd met hen een geschrift mee ten grave gedragen, het Boek der Doden. Er wordt wel gesteld dat de tekst de basis is voor de Tien Geboden, die Moses van zijn god op de berg Sinaï  heeft meegekregen:

Ik heb de God niet beledigd.
Ik heb geen weeskind gewelddadig behandeld.
Ik heb niet gedaan wat God verboden heeft.
Ik heb niet gedood; ik heb niemand overgeleverd aan een moordenaar.
Ik heb geen ander leed veroorzaakt…
Ik heb geen verboden seks gehad.
Ik heb de belasting niet vergroot noch verlaagd, ik heb de palm niet kleiner laten worden, ik heb niet gestolen van het land.
Ik heb niet geknoeid aan de weegschaal, ik heb niet getemperd met het schietlood der balans.
Ik heb geen melk genomen uit de mond van een klein kind, ik heb geen jonge dieren verjaagd van hun gewas.
Ik heb de stroom van het water niet gestopt tijdens de seizoenen; ik heb geen dam gebouwd tegen stromend water.
Ik heb geen vuur gedoofd terwijl het brandde.
Ik heb geen vee gehouden van Gods eigendom.
Ik heb God niet weerhouden van zijn vorderingen.

Tenslotte.

Ook hier geldt wederom, dat om het heden te doorgronden men in het boek van het verleden moet bladeren. Hoe meer men onderzoekt en bestudeert, hoe meer men denkt te weten. De werkelijkheid is anders en in tegenspraak met die conclusie. Hoe meer men dent te weten, hoe meer men dient te onderzoeken. De mens is drukker met het voorspellen van de toekomst, dan zich te bekommeren om het heden. Daarom ontbreekt hem de tijd om het verleden te doorgronden.

BRONVERMELDINGEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Achnaton

http://www.ahmedosman.com/home.html

Stranger in the Valley of the Kings (1987) – Ahmed Osman

Moses: Pharaoh of Egypt (1990) – Ahmed Osman

The House of the Messiah (1992) – Ahmed Osman

Out of Egypt (1998) – Ahmed Osman

 http://www.bobby-leonard.com/ancient-egyptian/the-brazen-serpent.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramses_I

http://nl.wikipedia.org/wiki/Horemheb

http://nl.wikipedia.org/wiki/Toetanchamon

http://nl.wikipedia.org/wiki/Yuya

http://nl.wikipedia.org/wiki/Teye

http://www.domainofman.com/ankhemmaat/moses.html

http://egypte-goden.zapto.org/Boek_der_Doden_inhoudsopgave.html

 

 

 

 

  1. #1 door jan op 17/05/2012 - 12:43

    Dit gaat alleen over zwarte mensen, maarrrr de blanken proberen dit al honderden jaren wit te wassen!!
    Kijk maar naar al die gebroken neuzen en lippen… pure jalouzie!!!

  1. Anoniem
  2. Afdaling naar de onderwereld – De Weg van Weraqocha
  3. Half-Time Worship: Pop Stars, Empowerment and the Prostitution of the Goddess Archetype – Parallel Heimat

Uw reactie wordt op prijs gesteld

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: