Rudolf Steiner en zijn “Dreigliederung”

INLEIDING

Alle theorieën met betrekking tot “verbetering van de wereld” zijn gebaseerd op hetzelfde principe: controle van weinigen over de massa – en hoe bewerkstellig je dat? Alle theorieën die van het basisprincipe uitgaan, dat het ideaal alleen kan worden gerealiseerd door het volgen van een voorgeschreven marsroute, centraal aangestuurd met zo min mogelijk tussenlagen, dienen de top van de machts-pyramide. Zo is het nu, zo zal het morgen zijn en zo was het al in de oude voortijd van Sumeriërs en Egyptenaren. Waar religie plaats maakt voor alternatieven als communisme of zionisme is er qua resultaat geen enkel verschil. Hoort de antroposofische leer van Rudolf Steiner ook bij? Een klein onderzoekje met met het kenmerk: Follow the Money.

Hoezeer de informatie, indoctrinatie en programmering “top-down” is georganiseerd.  Een recent voorbeeld is de vermeende opwarming van de aarde als gevolg van klimaatverandering en de vervuiling door de mens. Uiteraard zijn daar twee kampen die elkaar bestrijden en diepgaande theoretische onderzoeken en polemieken aan wijden. Het is onduidelijk wat de realiteit van vandaag is, doch de kiem van ongerustheid ius gelegd bij de bevolking. Ongerustheid culmineert in angstgevoelens en het geforceerd zoeken naar oplossingen. Er zijn duidelijk belanghebbende aan te wijzen die de angstgevoelens nauwgezet stimuleren. Deze belanghebbenden vertegenwoordigen de zittende macht, die al snel heeft aangekondigd, dat er belastingen moeten worden geheven op CO2 uitstoot. Op onze energie-rekeningen worden wij daar al langzaam en geraffineerd op voorbereid. Op de factuur wordt vermeld wat u en uw gezin jaarlijks aan CO2 uitstoten en hoe we daardoor subtiel medeplichtig worden gemaakt. Niet aan die vermeende uitstoot, maar aan het betaling van een CO2 heffing.

Welnu, volgens de leer van Steiner moet het groepsverband de oplossingen bieden. Hoe sterk dat is, getuigt de uitspraak van een moeder met drie kinderen die zegt, dat zij nergens last van hebben, omdat ze toch al een eenvoudig bestaan leiden. Geen auto, geen electrische apparaten, geen vakanties en zoveel mogelijk uit eigen tuin eten. Alles zo veel mogelijk naar het idee van de antroposofische school. Steiner leert saamhorigheid in groepsverband, met als geraffineerd resultaat, dat de eenvoudigen psychologisch gedwongen worden per saldo nog eenvoudiger te leven, zodat de rijken der aarde nog wat meer onder hun selecte gezelschap hebben te verdelen. Daar zijn bijna alle (doorgaans kunstmatige) doctrines op gebaseerd, ook die van Rudolf Steiner. Het is niet voor niets dat duidelijk moet zijn, hoe Steiner is gefinancierd en wie zijn opdrachtgevers waren.

Het stuk besluit met de werkelijke gang van zaken in de Franse Revolutie, toen “vrijheid, gelijkheid en broederschap” werd gepredikt. De massa die te hoop loopt tegen een uitbuitende en puissant rijke elite. Het saamhorigheidssgevoel ten top, lege magen in combinatie met een gemeenschappelijke vijand. Hoe anders is de werkelijkheid.

Rudolf Steiner en zijn ‘Dreigliederung’

Algemeen

Hiermee moet kunnen worden aangetoond, dat de grote denkers van de laatste twee à  drie eeuwen, die daadwerkelijk bepalend zijn geweest voor de loop van de geschiedenis, onder controle hebben gestaan van een obscure (vaak financieel georiënteerde) machtselite. Hegel, Marx, Engels, Herzl, stuk voor stuk theorieën gebaseerd op het “centralisme”, het controleren van de massa (proletariaat), het bevoordelen van een minuscule omkoopbare elite in samenhang met het elimineren van de middenklasse. Dit moeten we bij iedere “beweging” scherp in het oog houden: centraal bankieren, centrale planeconomie, decentraliseren is levensbedreigend voor een dominerende minderheid. “Saamhorigheid” als controlemechanisme wordt ons als kind al bijgebracht, overlegstructuren volgens door de zelfde elite vastgestelde spelregels dwingen ons in een keurslijf. Daar is niets nieuws aan, dat functioneert zo sinds mensenheugenis. Maar als we dit hebben gesignaleerd en ons realiseren, dan worden de zaken duidelijker en zijn ze beter te identificeren.

Rudolf Steiner.

Van Wikipedia (voor wat het waard is) lezen we onder anderen over Steiner:

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte Rudolf Steiner met een internationale groep medewerkers aan het Goetheanum. In deze periode ontwikkelde Steiner nieuwe antroposofische kunsten, zoals euritmie en spraakvorming (de kunst van het spreken).

Na de Eerste Wereldoorlog komen tal van vragen op Steiner af, wat resulteert in vele praktische toepassingen van de antroposofie, zoals onder andere de Vrijeschool, de antroposofische geneeskunst, de heilpedagogie en de biologisch-dynamische landbouw.

In 1919 kreeg Steiner in Stuttgart de leiding over de Freie Waldorfschule, opgezet door de fabrikant Emil Molte, eigenaar van de sigarettenfabriek Waldorf-Astoria, om de arbeiders en de directeuren nader tot elkaar te brengen. Steiner ontwikkelde een pedagogie die ten grondslag kwam te liggen aan de wereldwijde Vrijeschool-beweging met scholen voor basis- en middelbaar onderwijs in vele landen. Het woord ‘vrij’ in deze benaming was bedoeld om aan te geven dat de overheid geen zeggenschap had over deze vorm van onderwijs. De geest moest vrij van welke overheidsdwang dan ook, tot ontwikkeling kunnen komen.

Deze gedachte stamt uit de zogeheten Dreigliederung, de Driegeleding (Een Vrije Geest, Een Rechtssysteem op basis van Gelijkheid, en een sociale ordening gebaseerd op Broederschap). Kern van de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner is zijn opvatting van de ontwikkelingspsychologie van het kind. De lesstof is in overeenstemming met de fase waarin het kind verkeert en sluit aan op de behoefte van het kind.

Kunst is volgens Steiner een natuurlijke behoefte van ieder kind en het vrijeschoolonderwijs kenmerkt zich onder andere door de prominente rol die de kunst erin heeft. Doel van het onderwijs is enerzijds dat het opgroeiende kind zich ontwikkelt tot een sociaal vaardige, zelfstandige volwassene, in staat om de voor hem of haar specifieke invulling van het (beroeps)leven te volbrengen, anderzijds dat het kind zijn of haar geestelijke vermogens, zijn of haar “zielenleven”, tot volle ontwikkeling kan laten komen. Volgens de principes van de Vrijeschool legt iedere leerling een volledige leerweg af van het zesde tot en met het achttiende levensjaar.

Denktrant en toepassing

De kunst met Steiner is, om hem te zien als een “gespleten persoonlijkheid”. Er zijn volgens ingewijden twee Steiner’s, de mens en de ziener. Daarbij doen zich direct twee problemen voor, die een kruisverband vrijwel onmogelijk maken. Het beschrijven van onverschillig welke theorie, geeft tegelijkertijd de grenzen en raakvlakken aan.

In de eerste plaats is het denken op verschillende onderdelen niet zo tijdloos als wordt gedacht. De 19e eeuwse denktrant is vandaag de dag aan sterke erosie onderhevig, immers wij zijn ruim honderd jaar en talloze bloedige conflicten verder. Dan kun je constateren, dat alle vredelievende  gedachten in het bloed van die conflicten zijn gesmoord. Ook zekere theorieën van Steiner hebben de tand des tijds niet overleefd, zoals het rassendenken, wat veelal een gangbare denkwijze was in die tijd en niet specifiek aan Steiner is toe te schrijven, hetgeen wel degelijk wordt geprobeerd. Door verband te leggen tussen zijn denkpatroon en de Thule-Genossenschaft in Duitsland wordt er op aangestuurd dat de Nazi-rassenleer voortkomt uit specifiek die van Steiner. Het antroposofisch verdedigingsmechanisme is gebaseerd op deze aanval: de theorieën van Steiner die vandaag niet meer kunnen, worden toegeschreven aan zijn “mens-zijn”, niet als “ziener”.

In de tweede plaats heeft Steiner zich geafficheerd via Goethe en het Goetheanum, met de vrijmetselarij, een occult-ritueel mannenbroederschap, voortkomend uit de vermeend uitgeroeide Orde van de Tempelridders. Met het opbranden op het katholieke vreugdevuur van Jean de Molay is door de toenmalige Franse koning zeker niet bereikt wat hij wilde. Door vervolging is de Orde ondergronds gegaan en is later als de Vrijmetselarij weer boven water gekomen, een onschuldig ogend vrindenclubje, waarin de leden elkaar de bal wat toespelen. Ik ga er niet verder op in, maar dat het iets anders ligt, mag duidelijk zijn. Ook voor Steiner moest brood op de plank en daarom heeft hij zich moeten compromitteren aan exact de verkeerde klasse door middel van zijn verbintenis via de Waldorf-school, Waldorf-Astoria en dus de familie Astor.

De Waldorf-Astoria connectie

Emil Molte was eigenaar van Waldorf-Astoria een sigarettenfabrikant. Hij had de bedoeling om arbeiders en directie “nader tot elkaar te brengen”, met andere woorden het consensus-model[1] in tegenstelling tot het conflicten-model. Het uitschakelen van de arbeidersklasse door ze saamhorigheid, maar wél onder leiding van de directie bij te brengen. Niets nieuws onder de zon dus.

De tenaamstelling “Astoria”  kan alleen een relatie met Astor hebben als die er (ooit) financieel bij is betrokken. In alle toonaarden zal vandaag worden ontkend, dat dit het geval is, vanwege de antecedenten van de familie Astor, nazaten van de Duitse emigrant John Jacob Astor in de Verenigde Staten en Engeland.

De eerste Astor ging als emigrant van Duitsland (Waldorf) naar Engeland, een aantal jaren later door naar Amerika. Hij vestigde zich als pelshandelaar, maar bouwde zijn gigantische imperium op de smokkel van opium. Zijn magistrale winsten werden belegd in vastgoed, grond, zowel in Amerika alsook in Groot-Brittannië. Door de grote politieke invloed die hij wist te verwerven, kon hij zijn smokkelwinsten verder opvoeren. Het instellen van wetten en embargo’s en het vervolgens omzeilen ervan, leverde meer op dan alleen maar hard werken.

Driegeleding

Alle “modellen” worden bedacht door mensen als u en ik die ooit foetus zijn geweest en uiteindelijk, onvermijdelijk zullen vergaan tot stof. Niets is belangeloos, want belangeloosheid bestaat niet. Overal is een bedoeling mee, niets is toevallig tot stand gekomen. Niets nieuws onder de zon dus.

Maar degenen die de spelregels hebben opgesteld zijn ook degenen die ze ten uitvoer leggen, inclusief de sancties bij het overtreden ervan. Het “algemeen belang” wordt gediend door een dictaat, waar niet aan valt te ontkomen. Ook dat moet men scherp in het oog houden.

De inleidende tekst van het Instituut voor Driegeleding met opmerkingen in de voetnoten:

Wat is sociale driegeleding?

De driegeleding streeft naar een grondleggende vernieuwing van de structuur van de samenleving en een meer op maat toegesneden omgang met maatschappelijke vraagstukken, zonder zich hierbij a priori op een of ander inhoudelijk partijprogramma vast te leggen. De concrete beleidsvorming wordt open gelaten: de driegeleding zal op ieder moment naar gelang de maatschappelijke ontwikkelingen opnieuw vormgegeven moeten worden. Daarin onderscheidt de driegeleding zich van de partijpolitiek.

Voorwaarde voor een gezonde maatschappelijke structuur is de differentiatie van de samenleving in drie gebieden:

 1. geestesleven (cultuur, opvoeding en onderwijs);
 2. rechtsleven;
 3.  economisch leven.

Deze drie vormen zich autonoom en kunnen juist daardoor ieder afzonderlijk tot bloei komen én elkaar op constructieve wijze versterken.

Zo mag bijvoorbeeld het rechtsleven, d.w.z. de staat, [2] niet in de autonomie van het geestesleven ingrijpen door onderwijsinhouden[3] voor te schrijven. Pas wanneer de gebieden autonoom en niet vermengd zijn, kunnen ze hun eigen wetmatigheden tot uitdrukking brengen en de eigen idealen nastreven:

 1. vrijheid in het geestesleven,
 2. gelijkheid in het rechtsleven,
 3. broederschap in het economisch leven.

Pas door differentiatie zijn deze idealen van de Franse revolutie tot leven te wekken[4]; worden ze vermengd, dan heffen ze elkaar wederzijds op. Gelijkheid in het geestesleven werkt bijvoorbeeld vernietigend uit: iedere innovatie zou in de kiem gesmoord worden. Vrijheid in het rechtsleven leidt tot ondergraving van alle wetgeving.

Ad. 1. Geestesleven

Vanuit het vrije geestesleven worden de vaardigheden opgebouwd die de mensheid voor haar ideële en materiële onderhoud en verdere ontwikkeling nodig heeft. Vaardigheden kunnen zich enkel vanuit een vrije geest ontwikkelen. Alles wat met vaardigheden samenhangt behoort tot het bereik van het geestesleven. Ondernemers met een reële, niet enkel op economische macht gebaseerd talent voor het leiden van een bedrijf behoren net zozeer tot het geestesleven als onderwijzers of kunstenaars. Voorts zijn alle vormen van kapitaal- en kredietwezen uiteindelijk een kwestie van de vaardigheid om een economisch proces vanuit kapitaal vorm te geven[5], en daarmee een zaak van het geestesleven. Daartoe moet het kapitaal door het geestesleven gecontroleerd worden en aan competente mensen vrij ter beschikking gesteld worden tot aan hun dood of pensionering. Daarna vloeit het kapitaal weer terug door schenking naar een nieuwe getalenteerde ondernemer[6], omdat het niet meer erfelijk is, maar gebonden aan vaardigheden. Net zo is het beoordelen van een ander persoon een vaardigheid, die alleen persoonlijkheden van het vrije geestesleven kunnen hebben.

Ad. 2 Rechtsleven

Op deze basis moet de jurisdictie uit het gebied van de rechtsstaat gelicht worden. De aangeklaagde moet zelf de rechter, die hij als meest competent ziet uit het vrije geestesleven kunnen kiezen. Dat garandeert de kwaliteit in de rechtspraak, in plaats van een werkelijkheidsvreemde jurisprudentie.

Gedachten zijn vrij en daarom zijn auteursrechten een aanmatiging en zelf geestelijke diefstal[7]. De mens moet geestelijk vrij zijn en dientengevolge zijn opgelegde groepsverbanden met daarin impliciete groepsgebonden verplichtingen zoals taal en allerhande morele opvattingen in principe af te wijzen. Daarom: ieder mens is een minderheid. Een vrij geestesleven moet als maatschappelijke geleding autonoom zijn, waarbinnen een op vrijheid gericht tolerant samenwerken door corporaties[8] mogelijk gemaakt wordt.

Ad 3. Economisch leven

Het economisch leven bestaat uit warenproduktie, warencirculatie en warenconsumptie. Hierdoor worden de menselijke behoeften bevredigd. De behoeften worden door associaties gepeild, hetgeen resulteert in een met de behoeften overeenkomende markt- en prijsregulering. Tot de economie behoort ook de valuta[9]. Zonder productiemiddelen valt er niets te ruilen. Het geld moet daarom daar ontstaan, waar productiemiddelen ingezet worden, d.w.z. decentraal, in elk afzonderlijk bedrijf, en ook weer verdwijnen, wanneer deze niet meer produceren. Enkel geld wat op deze wijze ‘verjaard’ kan iedere vorm van inflatie doen verdwijnen.

In het rechtsleven, het eigenlijke domein van de staat, is voor de wet iedereen gelijk, en staat ieder de ander als gelijke tegenover. In het rechtsleven worden alle zaken democratisch tot gelding gebracht, die afhankelijk zijn van het oordeel en beoordelingsvermogen van ieder mondig geworden mens. De staat is echter niet het aloverkoepelende bouwwerk voor de burgermaatschappij, maar enkel een geleding naast het geestesleven en economisch leven. Door de democratisering van de overheid had de bevoogding van geestesleven en economisch leven door ‘vadertje staat’ eigenlijk allang vervangen moeten zijn door meer autonomie voor afzonderlijke maatschappelijke gebieden. Hier is echter niets van te merken en daarom bestaat de meest dringende opgave eruit om het geïnstitutionaliseerde machtsmonopolie van de staat in naam van vrijheid en broederschap af te wijzen en om een halt toe te roepen aan de staatsdictatuur van culturele en economische regelgeving.

Daarom richt de driegeleding zich niet op de politieke macht om zo de maatschappelijke verhoudingen te veranderen, maar wil ze zich baseren op in vrijheid gewonnen inzichten en de economische en ecologische noodzaak in onze geglobaliseerde wereld.

Vervolgens zijn uit een ander geschrift onderstaande definities overgenomen, weer met een aantal kanttekeningen in de voetnoot:

Steiner en geld

De sociale driegeleding kan een afspiegeling krijgen in het geldwezen, waardoor ook het geld in de maatschappij gezonder kan werken.

Steiner spreekt van koopgeld, wanneer het geld zijn functie krijgt in het economische levensgebied. Het koopgeld drukt de waarde uit van een tegenprestatie, gedurende een transactie. Dergelijke transacties worden in verlies- en winstrekeningen beschreven.

Het leengeld drukt de waarde uit van een (leen)relatie die wordt aangegaan. Zo’n leenrelatie werkt in de tijd tussen mensen en wordt vormgegeven in de rechtssfeer. Hoofdsom, rente en aflossing bepalen de relaties, die op balansen worden beschreven.

Het schenkgeld tenslotte maakt het culturele of geestesleven mogelijk. Omdat mensen niet hoeven te werken voor hun inkomen kunnen zij zich in vrijheid ontwikkelen. De post “eigen vermogen” op balansen geeft aanwijzingen over de beschikbaarheid van schenkgeld.

Volgens Steiner bepalen mensen welke functie het geld krijgt[10].

Wanneer geld in transactie wordt gebruikt bepalen degene die het geeft en degene die het ontvangt samen welke functie het geld krijgt. In de boekhouding worden de gevolgen beschreven en in organogrammen is na te zien of de betrokken mensen tot handelen bevoegd zijn. Steiner gaat dus in op de functie van het geld en de mensen daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Daarmee ontpopt hij zich als een frontsoldaat van de machtselite, want hij zou in eerste instantie in moeten gaan op het ontstaan van geld, de creatie ervan. Het is aannemelijk dat Steiner zich bewust is geweest van het monopolie op de geldvoorziening in de wereld, voorbehouden aan een kleine familiaire elite. Maar exponenten van die elite waren immers zijn opdrachtgevers en men bijt nu eenmaal niet in de hand die je voedt. Daarmee is in feite de atroposofische leer hoogst verdacht. De onderlaag moet zich organiseren, zodat het voor de top wat gemakkelijker is controle uit te oefenen. Antroposofen zullen dit te vuur en te zwaard bestrijden, doch de werkelijke geschiedenis laat zich niet meer manipuleren.

De sociale driegeleding wordt ook wel eens omschreven als de strijdkreet, die stamde uit de woelige periode van de Franse Revolutie: VRIJHEID – GELIJKHEID – BROEDERSCHAP”.

De Franse Revolutie is een voorbeeld van misleiding, manipulatie, bedrog en volksverlakkerij, die tot op de dag van vandaag door conformistische “geleerden en historici” uit onze denkwereld wordt verdrongen.

Voor het hieronder staande korte essay over de Franse Revolutie is gebruik is gemaakt van open bronnen, dus (nog)  vrij toegankelijk. Het is vervolgens verbazingwekkend, dat 99% van de mensen van de werkelijke gang van zaken niet op de hoogte is. Dat is te wijten aan het volstrekt gemankeerde geschiedenisonderwijs. Dit gemankeerde geschiedenisonderwijs is propagandamateriaal en geeft geen objectief beeld van tijdslijnen en tijdsbeelden. Degene die overblijft schrijft het laatste blad in het dagboek. Het kritiekloze volgen van opgelegde dogma’s is weliswaar politiek-correct, maar stompt de jeugd met ongekende snelheid af.

++

DE GEMANIPULEERDE FRANSE REVOLUTIE

Zoals u weet moeten we de geschiedenis onderzoeken op basis van feiten en verslagleggingen van tijdgenoten die de zaken belichten langs alle mogelijke kanten. Daarvan moeten we leren en de actuele gebeurtenissen in de juiste context te plaatsten. Oorzaken zijn belangrijk, het uiteindelijke resultaat is nóg belangrijker. Uiteindelijk draait het om de macht. Dezelfde  krachten die ons de oorlog bezorgen verschaffen ons tevens de wapens om ze te kunnen voeren en het geld om ze te kunnen kopen. Wij leveren voor dat geld onze soevereiniteit in en een aantal generaties belastingbetalers als “onderpand”.  Voor niets gaat de zon op, wij betalen ons eigen verdriet.

Om met wijlen George Carlin te spreken: “It’s a big club…… but you and I are not in it!”

Hoe staat het eigenlijk met de revoluties en Arabische lentes die ons door de staatspropaganda zo actueel zijn gepresenteerd?

De Arabische “revoluties” niet veel meer dan het uitwisselen van een dictator, waarbij de zittende macht geen millimeter van haar plaats is geweken, zie Egypte, Tunesië, etc. Libië is een iets ander verhaal, dat land is klein genoeg om te kunnen herkoloniseren en de prijs van de nieuw verworden vrijheid zal moeten worden betaald in olie en water. De gekleurde revoluties van het recente verleden zijn allemaal “revoluties met een luchtje”, dit mag voldoende aangetoond zijn.

Geschiedkundigen houden ons voor, dat men  voor een echte revolutie je terug in de tijd moet, naar 1789. De bestorming van de Bastille op “Quatorze Juillet” spreekt immers een ieder tot de verbeelding. U zult waarschijnlijk niet verbaasd zijn, dat we tot de conclusie komen dat ook deze revolutie een van buiten gecoördineerde machtsgreep is geweest, maar waarover de waarheid nog steeds niet is geschreven. 

De Franse Revolutie (1789)

In de aanloop naar de Revolutie kwam iedere keer aan de orde de onmacht van de koning om staatsbankroet te voorkomen, wegens het ontbreken van gezag om…..adequaat belastingen te heffen. Jarenlang lagen de koning en de “hoge adel” overhoop waar het ging om de financiering van de staat en de oorlogen. Waar de “hogere en middenklasse” in opstand komen tegen het hoogste gezag, is de kiem voor een revolutie gelegd. In tegenstelling tot het algemeen aanvaarde principe dat “het volk” de macht in handen neemt door in opstand te komen.

De geschiedenisboekjes leren ons dat een van de voornaamste redenen van de opstand in met name Parijs de onderdrukking van de bevolking door de Franse aristocratie was, onder leiding van koning Lodewijk de Zestiende. Een uitwas van deze “terreur” was het ontbreken van enig toekomstperspectief voor de verpauperde massa en bovenal het tekort aan voedsel. ‘s Morgens geen baguette meer bij het ontbijt! Er zijn reisverslagen uit die tijd bewaard gebleven, waarin wordt gemeld dat de graanoogst van buitengewoon goede kwaliteit was en hoge opbrengsten kende. Frankrijk deed haar naam als “graanschuur van Europa” waarlijk eer aan. Maar toch heerste er een schrijnend tekort aan voedsel en in de steden zelfs hongersnood. Dé ontsteking van de revolutie was gelegd en de zittende macht werd uiteraard verantwoordelijk gehouden voor de wantoestanden. Maar hoe was dat mogelijk?

Het begin van het oproer werd geïnstigeerd door buitenlandse machten die de steeds groter wordende Franse macht in Europa terug wilden brengen. Een goede voedingsbodem was reeds door de conflictsituaties op “adellijk niveau” gelegd. Engeland had daar onder meer belang bij, als concurrerende mogendheid. Bij een revolutie is het van groot belang dat er een groep ontstaat die de kar trekt en in Frankrijk waren dat in eerste aanleg allerlei opstandige groeperingen, later samengebald tot de oorlogszuchtige Girondijnen, die de Revolutie wilden exporteren. Het voornaamste doel van deze oorlogsvoeringen was uiteraard, dat door bedreigingen van buitenaf land en volk zouden worden verenigd en dat vriend en vijand zich achter de macht zou scharen. In deze tijd is ook de Bataafse Republiek als vazalstaat van Frankrijk gesticht. Al snel kwamen de Jacobijnen op, een groepering die absolute centralisatie van de macht voorstonden. Zodra zich de  “Centralisten” aandienen, beste lezers, kunt u er gerust van op aan, dat daar steeds dezelfde macht achter zit, die ook de Russische Revolutie heeft gekaapt en in onze tijd de “Gekleurde Revoluties” heeft geënsceneerd. In de Franse tijd waren de Jacobijnen echter slechts een kort leven beschoren, de Revolutie vrat haar eigen kinderen op.

Vanaf 1794 nam een vijfmanschap de leiding van het land waar: Het Directoire. In deze periode kwam Napoleon sterk op en toen hij op verzoek van het Directoire een “royalistische” opstand in Parijs moest neerslaan, was zijn naam als “sterke man in opkomst” gevestigd. Met zware artillerie schoot hij talloze salvo’s op de menigte in, een bloedbad zonder precedent.  Geen wonder dat hij opviel en de heersende (financiële) machten, die de staat van goud en geld voorzagen, zagen wel brood in deze “nuttige idioot”- zoals we er daarna nog een aantal hebben mogen leren kennen. Pas Toen Napoleon weigerde nog geld aan te pakken van het kartel dat hem in het zadel had geholpen, was het gedaan met zijn carrière. Tijdens zijn tocht naar Rusland werden de aanvoerlijnen van voedsel en munitie gesaboteerd. Napoleon is uiteindelijk in Britse gevangenschap overleden, ver van het centrum van de macht.

Wat hebben we hiervan geleerd en wat is er vandaag aan de hand?

De Centralisten

Revoluties en volksopstanden ontstaan nooit uit onvrede met het democratisch gehalte of het gebrek aan medezeggenschap. Revoluties ontstaan altijd door het heffen van overmatige belastingen, prijsopdrijvingen van voedsel en de daaraan gerelateerde hongersnoden. En dat is precies wat er aan de Franse Revolutie voorafging. De graanvelden in de Graanschuur van Europa stonden bol van de tarwe, maar het zou de steden nooit bereiken. Met vereende krachten werden grote voorraden van de graanoogst opgekocht en weggesluisd door de Franse aristocratie en de Britse East India Company, met alle gevolgen van dien. Speculatie met een doel: knorrende magen brengen de massa in beweging die te hoop lopen tegen de heersende klasse in de gedaante van de “monarchie”, Lodewijk de Zestiende kreeg overal de schuld van en hij verhoogde de belastingen ook nog eens.

Deze “revolutie” is gekaapt door de Jacobijnen, later het Directoire en vervolgens de “nuttige idioot” Napoleon, aangestuurd door de Centralisten van die tijd. De Centralisten doken ook op direct na de Russische Revolutie: de Bolsjewieken, die de Witte Revolutionairen gewelddadig uit de macht hadden gezet is een ander voorbeeld. Het laatste overduidelijke voorbeeld is de “revolutie” in Egypte, waar de bevolking te hoop loopt tegen een dictator, maar geen steek is opgeschoten, immers is de heersende macht achter de schermen die het leger fourneert, op dezelfde plek blijven zitten. De machts-pyramide van de Centralisten is het ideale controlemiddel om het overzicht te bewaren. Deze piramide is gebaseerd op het bekende M3-fundament: Monetair-Militair-Media. Monopolie op geldcreatie, het uitgeoefende geweldsmonopolie en manipulatie van het nieuws (propaganda). Het zit geraffineerd in elkaar en u en ik hebben het NIET in beeld.

Als ergens spontaan een opstand begint, wordt die vrijwel altijd geneutraliseerd door een tweede beweging, die de controle moet overnemen. Als in bijvoorbeeld de Oekraïne de volkswoede niet meer is te controleren, wordt er van buitenaf een “oranje” beweging opgezet om de boel in bedwang te krijgen.  Maar wat is “spontaan” als door dezelfde elementen de graanoogst wordt weggehouden, zoals in Frankrijk? Ook in Egypte was en is het voedsel niet te betalen, met alle gevolgen van dien, honderden doden verder met als resultaat dat de voedselprijzen steeds verder zijn gaan stijgen. Komt er nog een Tweede Revolutie achteraan, misschien?

Vandaag wordt er wel eens voorzichtig hier te lande een oproep gedaan om een opstand te ontketenen tegen de corrupte Haagsche Politieke Kaste,  tegen de zogenaamde “koninklijken” of tegen het onrecht wat een enkeling aantoonbaar wordt aangedaan door de “rechtsstaat Nederland”. Tevergeefs, hier krijgen we geen massa’s  mensen mee op de been. Dat lukt pas, als de beurzen niet meer rinkelen en de magen steeds luider beginnen te knorren. Mosterd na de maaltijd…..

Alle “revoluties” zijn doorgestoken kaart.

 

RESULTAAT: Vrijheid, gelijkheid en broederschap in het volk verenigd…….

De enige echte revolutie is de groep die zich organiseert met één doelstelling: het uitschakelen van monopolies


[1] Het consensus-model is funest voor de economische samenleving. Vandaag kennen we dat onder de naam “polder-model” en wordt al eeuwen door de machtselite verkocht als het beste alternatief voor het “conflictmodel”. Niets is minder waar. Het polder-model is een fascistoïde getinte doctrine, waarbij de overlegstructuren slechts zijn bedoeld om tegenstand de controleren; let wel niet elimineren! Bij elimineren is er niets meer te controleren en moeten er weer andere bewegingen worden ingekapseld, hetgeen niet de bedoeling is, omdat de agenda vertraging oploopt.

Die agenda is eeuwenoud en behelst niets anders dan een geperfectioneerde slavenmethode om de soevereine mens in bedwang te houden c.q. qua gedragingen te elimineren.

Een schrijnend voorbeeld van het polder-model is de Bankraad van De Nederlandsche Bank, waarin rechters, werkgevers en werknemers samen met de kapitaalverschaffers het beleid uitstippelen: Bernard Wientjes die plannetjes maakt met Astrid Jongerius. Geen verhaaltjes maar een FEIT!

[2]De staat is in de bestaande constellatie een rechtspersoon. Gebaseerd op het canonieke recht (katholieke leer) en niet op het natuurrecht. Daar gaat het al fout. Niet de staat, maar de soevereine individuele burger is bepalend voor het rechtsleven.

[3] Door de centrale financiering van het onderwijs als gevolg van de wetgeving, zal de betaler  bepalen. Vermenging is op die manier nooit te voorkomen, hoeveel wetboeken je ook volschrijft.

[4] Af te raden is het verwijzen naar ingekleurde geschiedkundige referenties – zie artikel “De Franse revolutie – ook gemanipuleerd”

[5] Pertinent mee oneens. De factor kapitaal vernietigt het vrije denken en dus het vrije geestesleven, omdat de wijze van creatie van kapitaal contraproductief en verslavend werkt. Steiner praat hier het bankenkartel naar de mond.

[6] Het terugvloeien van kapitaal is relatief, omdat er rente over is betaald, die weer moet worden bijgeleend. Het is dus zwaar belast kapitaal zonder toegevoegde waarde.

[7] Hier wordt gesteld dat gedachten vrij zijn en dus gratis.

[8] Hier worden corporaties gezien als rechtspersonen, daar is nogal wat op af te dingen

[9] Dit is een denkfout. Geld is een ruilmiddel en draagt niets bij aan de economie

[10] Mensen bepalen welke functie geld moet hebben, dat is juist. Wat de mensen nu nog steeds NIET mogen en kunnen bepalen is de “functie van uitgifte” van het geld. Geld is een gebruiksartikel, waar geen rente op mag worden geheven en door de mensen zelf dient te worden uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld met een Volksbank, waar iedere ingezetene een certificaat van houdt.

Geld met geld verdienen is contraproductief en leidt tot inflatie en economische crashes. De financiële elite(de uitgevers van valuta) heeft baat bij depressies, omdat dit de enige manier én het goede moment is om waardeloos papier in te wisselen voor het onderpand.

Daarboven is het funest voor het functioneren van een vrije en soevereine mens in het economische proces op het moment dat vrijwel alle geldelijke transacties worden belast om de facto rente en staat te financieren:

 1. 1.        Koopgeld wordt belast met de Belasting Toegevoegde Waarde, accijnzen, invoerrechten en heffingen;
 2. 2.        Leengeld wordt belast met rente, belast met Inkomsten Belasting
 3. 3.        Schenkgeld wordt belast met erfbelasting, successierechten en Vennootschapsbelasting

Steiner is duidelijk niet geïnspireerd door zijn tijdgenoot Silvio Gesell, die een “Frei-Boden” en “Frei-Geld” principe propageerde: http://nl.wikipedia.org/wiki/Silvio_Gesell

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iewqwwvN1f0

Advertenties

 1. #1 door een rots van eigenwaarde op 09/08/2012 - 05:48

  Het is niet allemaal zo moeilijk als het wordt voorgesteld.
  Alleen wij mensen zijn nu eenmaal erg ongelovig en bang.
  We proberen overal zekerheden te maken waar ze verdwenen zijn door ons ongeloof angst voor de dood enzovoort. De door ons hoog geprezen ratio is die wel zo rationeel? Kijk om je heen en naar boven.
  Zie de vogels vliegen zie het vertrouwen van de hond. als je honderd honden in het park loslaat gaan ze niet vechten zet je er 1 vast dan volgt agressie. Dat vastzetten doen wetten en geld wet vervangt respect en geld vervangt liefde en vertrouwen. De Romeinen zeiden over de oude Friezen het volgende: Hoe is het in Godsnaam mogelijk, dat die Friezen met o weinige wetten zo weinig problemen hebben en wij Romeinen met onze vele wetten zo vele….
  Goed 100 jaar geleden waren er geen paspoorten in de wereld hoogstens aanbevelingsbrieven maar de wereld is fascistisch geworden
  minder geloof minder respect een kwaal van de tijd fascisme is een vrouwlijke eigenschap de kinderen in het oog houden overal bewakings camera’s enzovoort. Gebrek aan vertrouwen… angst.
  Verzekeren en verzekeringsmaatschappijen allemaal uit op beursnoteringen en dus geld, maar als iemand in nood is gebven e niet thuis afschaffen dat geld. Gewoon alles gratis voor elkaar doen zonder aanziens des persoons. Wie horen wil die hore wie zien wil die zie.
  IKBEN ook een zoon van GOD mijn HERE mijn VADER

 2. #2 door HarryNL op 16/08/2012 - 19:45

  Rots, een goed betoog!!!! Mijn complmenten maar waarom moet GOD erbij gehaald worden???
  Niet GOD heeft de mensen gemaakt. De mensen hebben een GOD gemaakt.

 3. #3 door Caesar Lion Cachet op 27/08/2012 - 10:39

  LS…

  Beetje mosterd na de maaltijd maar mijn Steiner Jaren waren jaren van verbazing, humor en het zekere weten dat ik er snel weer onderuit moest… Heeft geen schade opgeleverd maar heeft mij wel wakker gemaakt voor charlatans, religie, politiek, satanisme en pharmacie…

 4. #4 door Caesar Lion Cachet op 18/09/2012 - 15:58

  PS…

  Was de pedofielen nog vergeten…

 5. #5 door maup op 13/12/2012 - 15:14

  You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete – BUCKY FULLER
  wie houd ons tegen om:
  een eigen parlement in te voeren,
  directe democratie te gebruiken,
  zelfbeschikkings-recht te hebben,
  een eigen rentevrije munteenheid te maken,
  ofwel een nieuwe samenleving naast en in de oude te beginnen
  groet
  maup

 6. #6 door OostWest op 13/12/2012 - 16:39

  @maup Wie houdt ons tegen..

  De huidige machthebbers. Zij zullen het zeker verbieden, tenzij … ja tenzij de beweging zo groot wordt dat zij er niet aan ontkomen.
  In 1e instantie zullen ze dus geweld inzetten
  in 2e instantie zullen ze de revolutie zoals iedere rev proberen te kapen.

  Maar ook wij zelf houden het tegen, omdat het vrijwel ondoenlijk lijkt om zoveel zielen en evenzovele zinnen/gedachten in een te verenigen.
  De angst het wantrouwen en de hebzucht, vooral laatste zit in ieder mens.
  Mijn huis, mijn auto groter ..etc
  Iemand iets onzelfzuchtig gunnen is nog niet bij ons in onze evolutie tot ontwikkeling gekomen.

  Voor de hebzucht is er een nog grotere drijvende mens-kracht en dat is de seksualiteit. Niet alleen mannen lopen hun ..achterna, vrouwen hun ..maar op een andere manier.
  ALs we deze kracht beheersen en in liefde delen is veel gewonnen. Zeker er zijn veel mensen stellen die van elkaar houden, maar er is ook prostitutie, pedofilie, moord en verkrachting helaas.
  Mislukte zielen . In wezen mensen die zichzelf haten. Hoe die uit te bannen als ze in de hoogste kringen vertoeven?

  p.s. Maar met de opzet en bedoeling met ik het helemaal eens, excuses v het slechte nieuws

  • #7 door maup op 14/12/2012 - 13:52

   beste OostWest,

   eigenlijk zeg je al dat we verloren zijn en
   ik ben het met je eens wat het slechte nieuws betreft.

   maar ik denk dat ZE iets nieuws eerst zullen negeren,
   daarna belachelijk maken
   en daarna pas aanvallen

   en in die tijd kan je wel degelijk iets opzetten en als
   je het zo construeert dat het niet over te nemen is,

   met namen het eigen geld creatie en directe democratie
   zijn niet over te nemen

   groet
   maup

 1. Rudolf Steiner en zijn “Dreigliederung” | hetuurvandewaarheid.info

Uw reactie wordt op prijs gesteld

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: